Board logo

标题: [休闲一刻] 华宇动漫游戏芯片教程街机游戏摇杆接线按钮摇杆真假分辨技巧知识 [打印本页]

作者: oxox    时间: 2020-5-17 15:14     标题: 华宇动漫游戏芯片教程街机游戏摇杆接线按钮摇杆真假分辨技巧知识

【R3/R7操作视频】

https://v.youku.com/v_show/id_XNDU3MjYzMTcyNA==.html

【三和摇杆辨别视频】

https://v.youku.com/v_show/id_XNDU3MjkwMDU2MA==.html

【三和摇杆辨别视频】

https://v.youku.com/v_show/id_XNDU3MjkwNzE5Ng==.html

【清水摇杆的分辨教程】

http://cloud.video.taobao.com//p ... t/1/50241996333.mp4

【常用按钮分辨教程】

http://cloud.video.taobao.com//p ... t/1/50241918661.mp4

【小红板芯片接线教程】

http://cloud.video.taobao.com//p ... t/1/50071722343.mp4

【小黄板芯片接线教程】

http://cloud.video.taobao.com//p ... t/1/50091374456.mp4

【昕墨芯片接安卓手机演示】

https://v.youku.com/v_show/id_XMzU3NjMwMzYwMA==.html

【昕墨芯片接线教程】

https://cloud.video.taobao.com// ... /1/210928267317.mp4

【摇杆接5针与8脚微动互换】

https://cloud.video.taobao.com// ... /1/234539291506.mp4

【3D WIFI主板使用教程】

https://v.youku.com/v_show/id_XNDQ3NzUwMzkzNg==.html

【格斗机街机28P线材接线】

https://v.youku.com/v_show/id_XMzkxMjUwNTU1Ng==.html

【JAMM转PC教程】

https://v.youku.com/v_show/id_XMTYxOTIyNzM1Ng==.html

【扫描发生器接线教程】

https://v.youku.com/v_show/id_XMzQ4MzEwOTk2MA==.html

【旗舰款VEWLIX教程】

https://v.youku.com/v_show/id_XNDQ3NzQ4MzQ0MA==.html
作者: oxox    时间: 2020-5-29 09:12

买过不少东西,都挺好用的。
https://hyarcade.taobao.com/?spm=a1z10.1-c-s.0.0.7631fcf19nseT7
欢迎光临 铁拳7 铁拳TT2 铁拳6 出招 下载 攻略 人物 角色 论坛 铁拳Fans Tekkenfans (http://www.tekken.com.cn/bbs/) Powered by Discuz! 6.0.0