Board logo

标题: 1204铁拳TT2最新国外比赛视频 [打印本页]

作者: 小可爱    时间: 2011-12-5 16:08     标题: 1204铁拳TT2最新国外比赛视频

Bruce Ganryu VS Lee Bob
[flash=500,375]http://player.youku.com/player.php/sid/XMzI4ODU4ODQ0/v.swf[/flash]

Asuka Jun VS Jack King
[flash=500,375]http://player.youku.com/player.php/sid/XMzI4ODU4MzAw/v.swf[/flash]

Jaycee Bob VS Nina Anna
[flash=500,375]http://player.youku.com/player.php/sid/XMzI5MDEwMzgw/v.swf[/flash]

Kuma Panda VS Ogre Heihachi
[flash=500,375]http://player.youku.com/player.php/sid/XMzI5MDE1ODc2/v.swf[/flash]

Yoshimitsu Jinpachi VS Kazuya Devil
[flash=500,375]http://player.youku.com/player.php/sid/XMzI5MDE4MjE2/v.swf[/flash]

Zafina Lili VS Devil Steve
[flash=500,375]http://player.youku.com/player.php/sid/XMzI5MDIyOTk2/v.swf[/flash]
欢迎光临 铁拳7 铁拳TT2 铁拳6 出招 下载 攻略 人物 角色 论坛 铁拳Fans Tekkenfans (http://www.tekken.com.cn/bbs/) Powered by Discuz! 6.0.0